indir

Sertifikalar

Genel Çalışma Koşulları

GÇK
Satın Alma Koşulları

§ 1 Genel

(1) Tüm teslimatlar ve diğer hizmetler için sadece aşağıda belirtilen ve müşterimizin siparişini vermekle kabul etmiş sayıldığı çalışma ve teslimat koşulları geçerlidir. Bu durum açıkça belirtilmemiş olsa da tarafımızca kabul edilen bir siparişte müşteriye gönderilmiş olmakla gelecekteki alış verişler için de geçerli kabul edilir. Sipariş çalışma ve teslimat koşullarımıza aykırı olacak bir şekilde verilmişse, biz itiraz etmemiş olsak dahi sadece bizim çalışma ve teslimat koşullarımız geçerli sayılacaktır. Aykırılıklar ancak bizim tarafımızca açıkça ve yazılı bir şekilde kabul edilmişse geçerli olur.
(2) Satıcının açıkça kabul etmediği, alıcıya ait koşullar satıcı bunlara açık bir şekilde itiraz etmese de bağlayıcı değildir. Sözlü olarak yapılan yan anlaşmaların geçerli olarak kabul edilmesi için yazılı olarak onaylanmaları gerekmektedir. Yazılı olarak yapılan özel anlaşmalar ancak bu koşullardan farklı olmaları durumunda öncelikli olarak geçerli kabul edilir.
(3) Bu sözleşmenin münferit koşullarının veya bölümlerinin geçersiz hale gelmesi diğer düzenlemelerin geçerliliği üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaz. Sözleşmenin tarafları imkanlar dahilinde dürüstlük ve güven çerçevesinde etkisiz hale gelen bir koşulun yerine, bundan dolayı sözleşme içeriğinde önemli bir değişiklik oluşmadığı sürece, kuralın ticari başarısını karşılayan geçerli bir kural belirlemekle yükümlüdür; aynı durum düzenlenmesi gereken bir husus açık bir şekilde düzenlememişse de geçerlidir.
(4) Doğrudan veya dolaylı olarak bu sözleşme ilişkisinden doğan her türlü yükümlülüğün, ödeme yükümlülüğü de dahil olacak şekilde, ifa edilme yeri satıcının şirket merkezinin bulunduğu yerdir.
(5) Alıcı bir ticari kişilikse yargı yeri satıcının şirket merkezinin bulunduğu yerden sorumlu olan mahkemenin bulunduğu yerdir. Satıcı alıcının şirket merkezinin veya şubelerinden birinin bulunduğu bir yerde de dava açma hakkına sahiptir.

§ 2 Teklifler, Hizmet Kapsamı ve Sözleşmenin Yapılması

(1) Satıcının sözleşme tekliflerini değiştirme hakkı saklıdır.
(2) Sözleşme ile yerine getirmekle yükümlü olunan hizmetlerin kapsamı için sadece satıcının sipariş teyidi bağlayıcıdır. Temsilciler tarafından yapılan yan anlaşmalar ve onaylar yazılı onaya tabidir.

§ 3 Fiyatlar ve Ödeme Koşulları

(1) Fiyatlar fabrika teslimi ve ambalaj ile diğer gönderim ve taşıma hizmetleri hariç olacak şekilde geçerlidir. Ambalaj özel masraf olarak kabul edilir ve ancak satıcı bununla ilgili olarak zorunlu kanun düzenlemeleri ile mecbur tutulmuşsa geri alınabilir.
(2) Sözleşmenin yapılması ile teslimatın sağlanması arasında 4 aydan daha uzun bir süre bulunuyorsa ve satıcı tarafından temsil edilmesi gereken bir teslimat gecikmesi söz konusu değilse, satıcı fiyatı satıcı tarafından karşılanması gereken ve ortaya çıkmış olan malzeme, işçilik ve diğer yan masrafları da dikkate alarak uygun bir oranda artırabilir. Alış fiyatı %40'ın üzerinde bir artış gösterecek olursa alıcı sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
(3) Satıcı alıcının değişiklik taleplerini dikkate alıyorsa bu değişikliklerden kaynaklanan ek maliyetler alıcıya fatura edilir.
(4) Faturalar, fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir. Ödeme senetler, çekler veya diğer talimat belgeleri ile gerçekleşecek olursa senet kırma ve tahsilat ile ilgili olarak oluşacak masraflar alıcıya aittir.
(5) Ödeme vadesinin suç oluşturacak şekilde aşılması durumunda diğer türden taleplerde bulunma hakkı saklı tutularak geçerli olan temel faiz oranının %8 üzerinde olan bir faiz uygulanır.

§ 4 Mahsup Etme ve Elde Tutma

Mahsup etme talebi kesin veya hukuki olarak tespit edilmedikçe mahsup etme ve elde tutma kapsam dışındadır.

§ 5 Teslimat Süresi

Bir teslimat tarihinin belirtilmesi bağlayıcı olmayacak şekilde gerçekleşir ve alıcı kendisi tarafından sağlanması gereken veya üzerinde anlaşılmış olan katkıları geciktirecek veya yerine getirmeyecek olursa makul ölçüde uzatılır. Aynı durum iş anlaşmazlıkları çerçevesinde, özellikle de grev ve lokavt ile öngörülmeyen ve satıcının arzusu dışında olan engellerin oluşması, örneğin yüksek oranlı şiddet, bir ön tedarikçinin teslimat gecikmesi, trafik ve işletme arızaları, ham madde veya enerji yetersizliği vb gibi durumlarda alınan önlemlerde de geçerlidir.

Alıcı tarafından teslim edilecek ürünler üzerinde yapılması talep edilen değişiklikler de teslimat süresinin makul ölçüde uzamasına sebebiyet verir.

§ 6 Tehlikelerin Devri

Tehlikeler, satıcı malı alıcıya teslim eder etmez ve bu durumu alıcıya tebliğ eder etmez alıcıya devir olur.

§ 7 Mülkiyet Hakkı

(1) Satıcı teslim edilmiş olan ürünlerin mülkiyet hakkını ödemenin tamamı yapılana kadar saklı tutmaktadır. Mülkiyeti saklı tutma hakkı, alıcı ile satıcı arasındaki ticari ilişkiden kaynaklanan tüm gelecek ve şartlı alacaklar yerine getirilene kadar bakidir.
(2) Alıcı malın teminat olarak alınması veya rehin verilmesi yetkisine sahip değildir, ancak düzenli iş ilişkisi kapsamında mülkiyet hakkı saklı tutulan malın satışını yapmaya yetkilidir. Buradan ticari partnerlerine karşı oluşan taleplerini böylece peşinen satıcıya devretmiş olur.
(3) Mal alıcı tarafından herhangi bir şekilde işlenirse mülkiyeti saklı tutma hakkı ortaya çıkmış olan bu yeni nesneyi de kapsar. Satıcı, alıcı tarafından işlenen ürün üzerinde kendisi tarafından teslim edilmiş olan ürünün değeri oranında mülkiyet hakkına sahip olur. Yeni nesne satılacak olursa alıcı, bu satıştan kaynaklanan alacağın, satıcının sahip olduğu mülkiyet hakkı oranı kadarını satıcıya devreder.
(4) Satıcı açısından geçerli olan teminatların tamamının değeri kalıcı olarak mevcut alacakların %20'den daha fazla üzerine çıkarsa satıcı, alıcının talebi üzerine satıcı seçecek olduğu teminatları serbest bırakacaktır.
(5) Satıcı sözleşmeyi feshetmeden mülkiyeti saklı tutma haklarını kullanma hakkına sahiptir.

§ 8 Garanti Talepleri

(1) Satın alma her iki taraf için de ticari bir işse, alıcının malı teslim aldıktan hemen sonra ve kullanmadan önce, bu durum düzenli bir çalışma akışı açısından uygulanabilir ise, incelemeli ve bir kusur söz konusuysa satıcıya derhal, en geç 10 gün içerisinde yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Alıcı bu bildirimde bulunmazsa mal, inceleme sırasında tespit edilemeyecek nitelikte bir kusurun bulunmaması halinde, onaylanmış olarak kabul edilecektir. Bunun dışında Mad. 377 ff. HGB geçerlidir.
(2) Garanti talepleri tamamlayıcı performans ile sınırlıdır, burada satıcı düzeltme ve yeniden teslimat yapma arasında seçim yapma hakkına sahiptir. Tamamlayıcı performansın yerine getirilmemesi durumunda alıcı kendi seçimine uygun olarak ödenecek tutarın düşürülmesi veya sözleşmenin iptalini talep etme hakkına sahiptir.
(3) Alıcının bunun dışındaki talepleri, bunların garanti kaynaklı yükümlülüklerden kaynaklanması dışında, kapsam dışındadır. Bu durum satıcının temel satış yükümlülüklerini yerine getirmede kasıt veya kaba ihmalin bulunması durumunda geçerli değildir.
(4) Garanti talepleri satışa konu olan nesnenin teslimatından itibaren bir yıl sonra zaman aşımına uğrar.

§ 9 Sorumluluk

Alıcının hasar tazmini talepleri kapsam dışındadır. Bu durum kaba bir ihmalin söz konusu olması, satıcının satış sözleşmesinden kaynaklanan temel yükümlülükleri ihlal etmesi, garanti devirleri veya ölüm, yaralanma veya sağlığın zarar görmesi durumunda geçerli değildir.

§ 10 Cayma Hakkı

Sözleşme yapıldıktan sonra satıcı seçimine bağlı olarak, alıcının kişiliğinde veya şirketin hukuki yapısında değişiklikler söz konusu olursa veya alıcının kredibilitesini olumsuz olarak etkileyecek olan hususlar hakkında bilgi sahibi olacak olursa sözleşmeden tamamen veya kısmi olarak cayma hakkını kullanabilir veya bir teminat verilmesini veya yani ön ödeme yapılmasını talep edebilir.

§ 11 Ödemenin Durdurulması

Alıcının ödemelerini durdurması veya varlıkları veya alıcının şirket ortaklarından birinin varlıkları üzerinde bir iflas işlemi için başvuruda bulunulursa satıcının tüm alacaklarının vadeleri derhal gelmiş olarak kabul edilir. Aynı zamanda verilen tüm indirimler ve diğer ödeme indirimleri geçersiz hale gelir. Buna ek olarak alıcı teslim ettiğimiz ürünlerden henüz var olan miktarları tespit etmek ve bizim görevlendirdiğimiz kişilere teslim etmekle yükümlüdür.

Revizyon: Mart 2011

Satın Alma Koşulları

§ 1 Genel

Bu satın alma koşulları tek başına geçerlidir; bunun karşıtını oluşturan veya bu satın alma koşullarından farklılık gösteren tedarikçinin koşulları tarafımızca kabul edilmez, bunun istisnasını bunların geçerliliğini yazılı olarak kabul etmiş olmamız oluşturur. Bu satın alma koşulları tedarikçi ile gelecekte yapılacak olan tüm işler için de geçerlidir. Münferit durumda tedarikçi ile yapılmış olan özel anlaşmalar bu genel satın alma koşullarına karşı öncelikli olarak geçerli kabul edilir. Sözleşme dili Almancadır. Sözleşme üzerinde BM Satın Alma Kanunu kapsam dışı bırakılmak üzere Alman hukuku uygulanır. Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü anlaşmazlık için yargı yeri, tedarikçi tam bir tüccar, kamu hukukuna bağlı tüzel bir kişi veya kamu hukukuna tabi bir özel varlık ise Helmut Kreutz GmbH'nin şirket merkezinin bulunduğu yerdir. Aynı durum, tedarikçinin ülke içinde genel bir yargı yerinin bulunmaması veya sözleşmenin yapılmasından sonra merkezini yurt dışına taşıması veya bunun dava açıldığı tarihte belli olmaması halinde de geçerlidir.

§ 2 Siparişler

Yazılı siparişlerin bulunmadığı teslimatlar kabul edilmez. Yazım hatası ve hesaplama hatası gibi belirgin hatalar ve sipariş evrakları da dahil olmak üzere sipariş ile ilgili eksiklikler olması durumunda tedarikçinin tarafımızı hataların düzeltilmesi ve eksiklerin tamamlanması için kabul öncesinde uyarması gerekmektedir.

§ 3 Bilgilendirme Yükümlülüğü

Tedarikçi bizi üretim proseslerinin, malzemelerin, ürün veya hizmetlerde kullanılan tedarik parçalarının değişmesi, üretim yerlerinin taşınması, buna ek olarak malzemenin kontrol edilmesi ile ilgili işlemlerin veya tesislerin değişmesi ve diğer kalite önlemleri ile ilgili değişiklikler hakkında makul bir zaman öncesinden bilgilendirmek ve bu değişikliklerin ürün üzerinde kalıcı bir etki yaratıp yaratmadığının kontrol edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

§ 4 Gizli Tutma Yükümlülüğü

Tarafımızca temin edilmiş olan; çizimler, taslaklar ve numuneler de dahil olmak üzere tüm belgeler sadece ve sadece Helmut Kreutz GmbH mülkiyeti altındadır. Tedarikçi, bunları üçüncü tarafların erişiminden korumak, belge ve numuneleri sadece ve sadece bu siparişin yerine getirilmesi için kullanmak, bu belgeleri çoğaltmamak, bu belge ve numunelere titizlikle yaklaşmak, bunları saklamak ve işin tamamlanmasından sonra derhal ve tam olarak bize iade etmekle yükümlüdür.

§ 5 Tehlikelerin Devri, İfa Yeri

Tedarikçi, malın bizim tarafımızca siparişte belirtilmiş olan teslimat yerine kadar, söz konusu olabilecek her türlü tehlikeyi taşır. Bu nedenle tehlikelerin tarafımıza devri, ancak malın belirtilen teslimat yerinde bize teslim edilmesi ile söz konusu olur. Teslimat Almanya sınırları içerisinde, siparişte belirtilen yerde gerçekleştirilir. Belirtilen ilgili yer aynı zamanda ifa yeridir. İfa yeri açık bir şekilde belirtilmemişse şirket merkezimiz ifa yeri olarak kabul edilir.

§ 6 Mülkiyet Hakkı

Teslimat ile birlikte mülkiyet derhal tarafımıza devir olur. Tedarikçinin mülkiyeti saklı tutma hakkı tarafımızca kabul edilmez.

§ 7 Fiyatlandırma

Siparişte belirtilmiş olan fiyat bağlayıcıdır. Münferit durumlarda başkaca anlaşılmadığı taktirde, fiyat tedarikçinin her türlü hizmetlerini ve yan hizmetlerini ve her türlü yan masraflarını (örn. kurallara uygun ambalaj, olası her türlü nakliye ve garanti sigortaları da dahil olmak üzere nakliye masrafları) kapsamaktadır. Ambalaj malzemesini tedarikçi talebimiz üzerine geri alacaktır.

§ 8 Kısmi Teslimatlar, Eksik veya Fazla Teslimatlar

Kısmi teslimatlar, tarafımızca izin verilmedikçe yükümlülüğün yerine getirildiği anlamına gelmez. Kısmi bir teslimatın kabul edilmiş olması böyle bir iznin verildiği anlamına gelmez. Maksimum %5 oranındaki eksik teslimatlarda teslimatı kabul etme ve siparişin eksik kalan kısmını iptal etme hakkına sahibiz. Fazla teslimatları, masrafları tedarikçiye ait olmak üzere iade etme hakkımız saklıdır.

§ 9 Teslimat Tarihi

Tarafımızca siparişte belirtilmiş olan teslimat tarihi bağlayıcıdır. Tedarikçi üzerinde anlaşılmış olan teslimat tarihine uymakla yükümlüdür. Tedarikçi tarafında gecikmeler söz konusu olur olmaz tedarikçinin bu durumu bize derhal gerekçeleri ve tahmin edilen gecikme süresi ile birlikte bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Üzerinde anlaşılmış olan teslimat tarihleri, hangi nedenle olursa olsun, tedarikçi tarafından sağlanmazsa, diğer tüm yasal alacaklarımızı muhafaza etmek kaydıyla seçimimize bağlı olarak sözleşmeden cayma ve üçüncü taraflardan ikame temin etme ve/veya yükümlülüğün yerine getirilmemesinden dolayı hasar tazmini talep etme hakkımız bulunmaktadır. Ret tehdidi ile ek bir sürenin verilmesi gerekli değildir. Gecikmiş olan teslimat ve hizmetlerden kaynaklanan tüm

 

ek masrafların, tedarikçi tarafından tazmin edilmesi gerekmektedir. Gecikmiş olan teslimatın veya hizmetin kabul edilmesi tazmin taleplerinden vazgeçildiği anlamına gelmez.

§ 10 Malın Menşei, Öncelikler, Uluslararası Mal Dolaşımı Kuralları

Tedarikçi kendisi tarafından sağlanan her türlü ürün için ürünün öncelik kanunları kapsamındaki durumunu teyit ettiği bir uzun süreli öncelik beyanı sunmakla yükümlüdür. Tedarikçi bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi veya hatalı bir beyanın verilmiş olması durumunda buradan kaynaklanacak olan her türlü zararı karşılamakla yükümlüdür. Tedarikçi, ürünlerini bunların uluslararası ticarette yasaklanmış, sınırlandırılmış ve / veya izin yükümlülüğüne tabi olup olmadıklarını kontrol etmek ve bunlardan birinin söz konusu olması durumunda bunu tekliflerinde, sipariş teyitlerinde ve mala eşlik eden her türlü belgede ilgili şekilde ve herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak nitelikte açık ifadelerle belirtmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda tedarikçi bizim tarafımızda bu nedenle oluşabilecek olan, yurt dışından yapılacak olan ithalatlar ile ilgili oluşabilecek masraflar, cezalar ve benzeri giderleri karşılamakla yükümlü olacaktır.

§ 11 Garanti

Malda maddi ve hukuki (hatalı ve eksik teslimat ile kurallara uygun olmayan montaj, kusurlu montaj, işletim veya kullanım kılavuzları da dahil olmak üzere) kusurlarda ve tedarikçi tarafından yapılacak olan her türlü yükümlülük ihlalinde sözleşme kapsamında başkaca anlaşılmadığı taktirde yasal talimatlar geçerli olarak kabul edilecektir. Ticari inceleme ve anında ihbar yükümlülüğü ile ilgili olarak yasal kurallar (Mad. 377, 381 HGB), aşağıdaki kapsamda geçerlidir: İnceleme yükümlülüğü, teslimat evrakları da dahil olmak üzere malzeme kabul kontrolü sırasında yapılacak olan dış kontrollerde ve rastgele seçilen numuneler üzerinde tarafımızca yapılacak olan kalite kontrollerde açıkça tespit edilen kusurlar (örneğin nakliye hasarları, yanlış ve eksik teslimatlar) ile sınırlıdır. Eğer bir kabul üzerinde anlaşılmışsa bir inceleme yükümlülüğü söz konusu değildir. Buna ek olarak münferit durumun koşulları dikkate alındığında kurallara uygun bir işleyiş kapsamında bir incelemenin ne kadar uygulanabilir olduğu da önemlidir. Daha sonra tespit edilen kusurlar ile ilgili ihbar hakkı saklıdır. Her durumda bir ihbar (kusur bildirimi) iki hafta içerisinde tedarikçiye ulaştığı taktirde derhal ve zamanında yapılmış olarak kabul edilir.

§ 12 Yasal Gereklilikler

Tedarikçi teknolojinin kabul görmüş kurallarını ve yasal ve resmi talimatların geçerli talimat ve gerekliliklerini dikkate alacaktır. Malın teslimat tarihinde geçerli olan tüm yasal ve resmi talimat ve gerekliliklere, cihaz güvenliği kanunu ve çevre koruma düzenlemesi de dahil olacak şekilde uygun olmalı ve kaza önleme talimatlarını karşılıyor olmalıdır. Tehlikeli madde düzenlemesi kapsamındaki tehlikeli maddeler veya kullanım sırasında bu türden maddelerin ortaya çıkma ihtimali olan ürünler teslim edilirse tedarikçi, AT güvenlik bilgi formunun (§14 Ge-fStoffV) oluşturulması için gerekli olan verileri talep edilmeden temin etmekle yükümlüdür.

§ 13 Ürün Sorumluluğu

Tedarikçi bizi kendisi tarafından temin edilmiş olan üründe söz konusu olan bir kusurdan kaynaklanan ve sözleşme kapsamında yer almayan her türlü ürün sorumluluğu talebinden muaf tutar. Buna ek olarak tedarikçi, tedarikçiden kaynaklanan ve sözleşme kapsamında yer almayan bir sorumluluğun kullanılmasına karşı alınmış olan uygun önlemlerle ortaya çıkan hasarlardan sorumludur. Tedarikçi kendisini, ürün sorumluluğunun kullanılması durumunda ortaya çıkacak talepler ile ilgili olarak yeterli derecede sigortalamak ve bu durumu bize talebimiz üzerine ilgili sigorta poliçesinin bir kopyasını ibraz etmek suretiyle kanıtlamakla yükümlüdür.

§ 14 Koruma Hakları

Ticari koruma haklarının suç oluşturacak şekilde ihlal edilmesi durumunda tedarikçi bizi ve bizim alıcılarımızı üçüncü tarafların telif haklarının, ürün haklarının ve patentlerinin ihlal edilmesinden kaynaklanan taleplerinden, teslim edilen bir nesnenin tasarımı bize ait olmadığı sürece, muaf tutar.

§ 15 Çevre Koruma

Entegre bir çevre ve enerji yönetim sistemimiz bulunmaktadır. Bu nedenle tedarikçilerimizden de sadece enerjiyi koruyan ve çevre dostu ürünler tedarik etmelerini bekliyoruz.

§ 16 Bölünebilirlik Şartı

Üzerinde anlaşılmış olan yukarıdaki maddelerden birinin kısmen veya tamamen geçersiz olması durumunda satın alma koşullarının diğer maddeleri bu durumdan etkilenmez. Taraflar bu türden geçersiz bir maddenin, geçersiz maddenin manasına olabildiğince yakın olan geçerli bir madde ile değiştirilmesi gerektiği konusunda hemfikirler.

Revizyon: Temmuz 2012

 

error: Content is protected !!